top of page
 1. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ, СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, СИМВОЛИ

 

Чл. 1. (1) Политическо Движение Социалдемократи е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

(2) Наименованието – Политическо Движение Социалдемократи може да се изписва и съкратено с инициалите – ПДС.

(3) ПДС е юридическо лице, което се представлява от Председателя на партията.

(4) Седалището и адресът на управление на Политическо Движение Социалдемократи са гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” №25.

 

Чл. 2. (1) Политическо Движение Социалдемократи е социалдемократическа партия. Тя обединява хора, които споделят възгледите на модерната социалдемокрация и приемат нейните основни ценности – свобода, справедливост, солидарност, равенство на възможностите, мирно съжителство, демокрация.

                                                                                                 

(2) Политическо Движение Социалдемократи се развива се върху принципите на равнопоставеност на личното участие, зачитане и гарантиране правото на изразяване на лично мнение и позиции, активно взаимодействие със структури на гражданското общество, партньорство със синдикални организации, многообразие на организационните форми, съчетаване на индивидуалното членство с различни форми на участие (колективно и индивидуално), координиране на политически и граждански инициативи и проекти.

 

Чл. 3. (1) Основните цели на Политическо Движение Социалдемократи са: утвърждаване на Република България като модерна европейска държава с развито гражданско общество, собствена културна идентичност и национални традиции; пълноценна интеграция на българската с европейските и световни икономики; развитие на хуманно и демократично общество на общочовешките ценности и социалната солидарност; укрепване на правовата държава и гарантиране на сигурността, достойнството и правата на гражданите; ускорено преодоляване на разликата между българските граждани и гражданите на другите европейски  страни в стандарта и качеството на живот.

(2) Политическо Движение Социалдемократи постига целите си чрез: предвидените от Конституцията и законите органи и процедури за участие в политическия живот; парламентарна демокрация и активността на гражданското общество; върховенството на закона; участие в законодателната и изпълнителната власт; разширяване на обхвата и съдържанието на местното самоуправление; развитие на пазарната конкуренция, предприемачеството и инициативността на гражданите.

 

Чл. 4. (1) Символи на Политическо Движение Социалдемократи.

 1. емблема – бяла роза на червен фон (символизираща обединението на

социалдемократите), около която са разположени в кръг наклонен на дясно единадесет бели рози. Вътре в кръга са изписани главните букви – ПДС  (Политическо Движение Социалдемократи);

 1. знаме – червен фон с изобразена от едната страна Емблемата и надпис

Политическо Движение Социалдемократи;

3. печат – кръгъл, с изобразена в средата Емблемата на Политическо Движение

Социалдемократи, околовръст се изписва Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Официален празник на Политическо Движение Социалдемократи е 3 юни,

денят на нейното основаване през 2000 г.

    II. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 5. (1) Член на Политическо Движение Социалдемократи може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, живеещ в или извън Република България, който приема нейния Устав, Платформа и  програмни документи и плаща членски внос.

(2) Членството се придобива:

 1. с писмено заявление на кандидата по образец, който се подава в клуб по

местоживеене или по интереси, или в Общинския  (Районен) съвет.

 (3) Членството възниква след:

         2. утвърждаване в Общинския (Районен) съвет на Политическо Движение

Социалдемократи;

         3. вписването на новоприетия член в книгата на клуба за членския състав от

председателя на клуба и се обявява в Общинския (Районен) съвет;

4. предаване на заявленията на хартиен носител в централният офис на ПДС,

където се съхранява.

 

Чл. 6. Всеки член на Политическо Движение Социалдемократи има право:

 1. свободно да изразява мнението си, да участва в разработването и

осъществяването на политиката на партията;

2. да избира и да бъде избиран в органите на ПД Социалдемократи;

         3. да иска и получава пълна информация за дейността на ПДС; да отправя питания и заявления до всички партийни органи и да изисква отговор;

4. да получава защита от страна на Политическо Движение Социалдемократи,

ако е преследван по политически причини.

 

Чл. 7.  Всеки член на Политическо Движение Социалдемократи е длъжен:

 1. да спазва Устава;

 2. да работи за осъществяване на целите и задачите на ПД Социалдемократи;

 3. да плаща членски внос;

 4. да изпълнява решенията на политическите и контролни органи на ПДС.

 

Чл. 8. Членството в Политическо Движение Социалдемократи се прекратява:

(1) При напускане – от момента на подаване на писмено заявление за напускане пред Общинския (Районен) съвет или устно заявление на сбирка на клуба, или на заседание на съответния Общински (Районен) съвет.

(2) При отпадане – от момента на констатиране на разрушена организационна връзка между члена и Политическо Движение Социалдемократи, изразяваща се в системно неплащане на членски внос; неучастие в дейността на партията; смърт.

(3) С изключване – от момента на взето решение от заседание на Общинския (Районен) съвет или Националния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите. Решението може да се обжалва в едномесечен срок до съответния Контролен съвет, който го потвърждава или отменя.

 1. изключването е крайна мярка, която се прилага при: влязла в сила присъда за

умишлено престъпление от общ характер; неспазване Устава на ПДС; създаване на условия, застрашаващи целостта и организационното единство на Политическо Движение Социалдемократи;

 1. несъобразяване с програмните документи и решения на неговите ръководни

органи;

 1. членството в Политическо Движение Социалдемократи може да бъде

възстановено не по-рано от една година, след като дадено лице е било изключено. При възстановяване на членството, същото лице не може да заема ръководна длъжност две години.

 1. СИМПАТИЗАНТИ.  КОЛЕКТИВНО УЧАСТИЕ

 

Чл. 9. (1) Симпатизант в Политическо Движение Социалдемократи може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, живеещ в/или извън България, който споделя неговите ценности.

 (2) Симпатизантите в Политическо Движение Социалдемократи се вписват в книга на участниците в ПДС, които се водят към всеки клуб или Общински (Районен) съвет.  

(3) Симпатизантите в Политическо Движение Социалдемократи могат да напускат партията по свое желание, когато те преценят, като за целта уведомят съответния клуб или Общински (Районен) съвет.

(4) Всеки симпатизант в Политическо Движение Социалдемократи се ползва с правата предвидени в чл. 6, т. 1, 3, 4 и задълженията предвидени в чл.7, т. 1, 2, 4 на този Устав.

(5) Симпатизантите  не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Политическо Движение Социалдемократи  с изключение на гражданската квота в Националния съвет.

 

Чл. 10. (1) Политическо Движение Социалдемократи допуска статут на колективно участие.

(2) Колективното участие на представители на граждански структури се реализира с писмено заявление от съответния колектив/структура до съответния Общински (Районен) съвет на Политическо Движение Социалдемократи, в което се декларира съгласие с неговия Устав и програмни документи.

(3) Когато колективното участие се отнася до национална гражданска структура, то тогава съответният орган на тази структура въз основа на свое решение подава заявление до Националния съвет на Политическо Движение Социалдемократи. В заявлението се декларира съгласието с Устава и програмните документи на ПДС.

(4) Правата и задълженията на колективните участници са идентични с тези на индивидуалните участници.

     IV.  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

Чл. 11. (1) Политическо Движение Социалдемократи е структурирано на териториален признак в съответствие с административно-териториалното деление на страната и Изборния Кодекс на Република България.

(2) Политическо Движение Социалдемократи се изгражда от:

 1. местни клубове (секционни, селски и градски), клубове по интереси,

младежки и женски клубове.

 1. общински (районни) организации;

 2. градски организации.

 

Чл. 12. Българските граждани – членове или симпатизанти в Политическо Движение Социалдемократи, живеещи в чужбина могат да образуват структури, съгласно този Устав и в съответствие със законодателството на съответната държава.

 

КЛУБОВЕ

 

Чл. 13. (1) Клуб може да се учреди най-малко от 5 (пет) души членове и участници в Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Учреденият клуб се регистрира в Общинския (Районен) съвет на ПДС и работи на територията на една или няколко избирателни секции или едно населено място.

(3) Ръководен орган на клуба е Общото събрание.

(4) Общото събрание решава всички въпроси отнасящи се до клуба, в това число:

         1. избира клубно ръководство в състав до 5 (пет) души, в това число председател

на клуба;

2. избира делегати за Общинската (Районната) конференция;

         3. издига кандидати за изборни длъжности в ПД Социалдемократи;

         4. прави предложения за органите за местно самоуправление.

(5) Събранието на клуба се свиква по решение на клубното ръководство, на председателя на клуба или най-малко на 1/3 (една трета) от неговия състав в срок до 15 (петнадесет) дни след взимането на съответното решение.

(6)  Събранието на клуба може да взема решения, ако присъстват повече от половината от състава му.

(7)  Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

Чл. 14. (1) Клуб по интереси, младежки клуб и женски клуб се учредяват от членове и участници със сродни професионални интереси или обединяващи ги граждански цели, от млади хора до 35 (тридесет и пет)  годишна възраст или от жени, които споделят Устава и програмните документи на Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Клубът по интереси, младежкият или женският клуб се регистрират в съответния Общински (Районен) съвет и са неразделна част от Политическо Движение Социалдемократи.

 

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Чл. 15. (1) Клубовете на територията на една община формират общинската организация на Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Общинската организация има право на печат и банкова сметка, след като се регистрира в Националния съвет и получи изрично пълномощно от Председателя на партията.

 

Чл. 16. (1) Общинската организация на Политическо Движение Социалдемократи, в съответствие с принципите на неговия Устав и програмни документи има правото да предлага решения от името на партията по всички въпроси на територията на общината, отнасящи се до политическата й дейност и организационни структури; въпросите, които засягат общинската политика; взаимоотношенията с други политически сили; общинската икономика и обществен живот, проблемите на местната власт.

(2) Общинската организация на Политическо Движение Социалдемократи издига кандидатури за общински кметове и кметове на населени места, общински съветници и народни представители. Ако кандидатите за кметове и общински съветници са издигнати със самостоятелна листа, решението се взема от Общинския съвет, съгласувано с общата изборна стратегия, утвърдена от Националния съвет. Ако се формира коалиция или се подкрепя кандидат от друга политическа партия, решението за това се взема от Общинския съвет след съгласуване с Областния съвет и одобрение от Политическия съвет.

 

Чл. 17. (1) Ръководен орган на общинската организация е Общото събрание или конференция.

(2) Общо събрание или конференция на общинската организация се свиква по решение на Общинският съвет или с решение на висшестоящ орган.

(3) Общото събрание (конференция) е редовно, ако присъстват повече от половината от регистрираните членове и участници на общинската организация или избраните делегати.

(4) Решенията на Общото събрание (конференция) се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(5) Извънредно Общо събрание се свиква:

 1. по инициатива на не по-малко от 1/3 (една трета) от състава на организацията,

заявена писмено пред Общинския съвет в срок до 30 (тридесет) дни;

 1. с решение на Политическия съвет на ПДС  в срок до 30 дни.

(6) Общото събрание (конференцията):

 1. избира Общински съвет в състав от 5 (пет) до 7 (седем) души и Общински

Контролен съвет в състав от 3 (три) до 5 (пет) души, за срок от 3 (три) години;

 1. избира от състава на Общинския съвет председател на Общинския съвет, за

срок от 3 (три) години, който ръководи дейността му и представлява Политическо Движение Социалдемократи пред другите политически сили, държавни органи и публични структури;

 1. Избира делегати за Националната конференция на Политическо Движение

Социалдемократи, по норма на представителство определена от Националният съвет;

 1. издига кандидати за изборни длъжности в ПД  Социалдемократи;

 2. издига кандидатури за кметове на общини, кметове на населени места и

общински съветници.

(7) Общинският съвет ръководи дейността на общинската организация между общите събрания (конференциите) и стопанисва нейната материална база и имущество.

(8) Членове на Общинските съвети по право са председателите на общинските структури на Младежката организация и Федерацията на женските клубове.

 

Чл. 18. (1) В градовете София, Пловдив и Варна се формират районни и градски организации на Политическо Движение Социалдемократи. Градските съвети в София и Пловдив се ползват със статута на Областни съвети  съгласно чл. 22, ал. 1 и ал. 3.

(2) В състава на градските организации в София, Пловдив и Варна се включват всички клубове и районни организации от територията на съответните административни райони в градовете. Районните организации се ползват с правата на общински организации.

(3) Районните организации в София, Пловдив и Варна обединяват клубове от територията на административните райони.

(4) Районните организации в София, Пловдив и Варна избират своите ръководни органи по ред и начин определен за общинските организации.

(5) Районните организации в София, Пловдив и Варна имат всички права за създаване на клубове и се ръководят от решенията на съответния Градски съвет.

(6) Висш орган на градските организации на Политическо Движение Социалдемократи в София, Пловдив и Варна са градските конференция.

(7) Градските конференции се свикват по решение на градските съвети, по искане най-малко на 1/3 (една трета) от районните съвети или при подписка на 1/3 (една трета) от състава на организацията в срок до 30 дни след подаване на писмено искане до Градския съвет на Политическо Движение Социалдемократи.

(8) Градските конференции са законни, когато присъстват повече от половината от избраните делегати. Между две отчетно-изборни конференции могат да се провеждат сесии на Градските конференции.

(9) Решенията на градските конференции се вземат с обикновено мнозинство от кворума по силата на чл. 18, ал. 8.

 

Чл. 19. Градските конференции избират:

(1) Градски съвет, който се формира по смесен принцип:

 1. пряко избрани от Градската конференция – председател, заместник

председатели и членове за срок от 3 (три) години;

 1. делегирани членове – легитимно избрани председатели на Районни съвети на

Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Членове по право на Градските съвети са депутатите от Народното събрание и Европейския парламент от съответния град; членове на Националния съвет от съответния град; председателите на градските структури на Младежката организация и Федерацията на женските клубове.

(3) Член на Градския съвет, който е влязъл в състава му от квотата, предвидена в

чл. 19, ал. 1, т. 2, в случай, че не е преизбран за председател на съответния Районен съвет отпада от състава му и неговото място се заема от новоизбрания председател.

 

Чл. 20. (1) Общинските съвети и Градските съвети в София, Пловдив и Варна осъществяват активно политическо взаимодействие с представителите на Политическо Движение Социалдемократи в местното самоуправление и контролират изпълнението от тези представители на решенията на ръководните органи, отнасящи се до местната власт.

(2) Избраните кметове и общински съветници от Политическо Движение Социалдемократи участват по право в работата на Общинските (Районните) и Градски съвети, ако не са избрани на конференцията (общото събрание) в техния състав.

 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

 

Чл. 21. (1) Областният съвет се формира от председателите на Общинските съвети, депутати, от избраните народни представители в Народното събрание и Европейския парламент от съответната област, членовете на Националния съвет от съответната област, председателите на областните структури на младежките и женски клубове и представителите на Политическо Движение Социалдемократи в общинските органи за местно самоуправление – кметове на общини и населени места, заместник-кметове на общини, председатели на общински съвети, съветниците и Областния управител, ако е излъчен от ПДС.

(2) На делегиран принцип се формира Областен контролен съвет – от председателите на общински контролни съвети.

(3) Областният съвет и Областният контролен съвет избират от своя състав съответно областни председатели за срок от 3 (три) години.

 

Чл. 22. (1) Областният съвет представлява Политическо Движение Социалдемократи пред държавните органи в областта и в контактите с другите политически сили по всички въпроси, които касаят областната политика, икономика, обществен живот и

 

проблеми на местната власт. Областният съвет има право да решава тези въпроси в съответствие с Устава и решенията на ръководните органи на ПДС.

(2) Областният съвет ръководи работата на Общинските съвети по изпълнение на Устава и решенията на ръководните органи.

(3) Областният съвет обобщава предложенията на Общинските съвети и определя кандидатите и техния ред в листите за народни представители за съответния избирателен район, в съответствие с предизборната стратегия, коалиционната политика и националните приоритети на Политическо Движение  Социалдемократи и съобразно утвърден механизъм от Националния съвет.

(4) Областният съвет се свиква веднъж на три месеца по инициатива на неговия председател, по негово собствено решение или по инициатива на 1/3 (една трета) от членовете му. При необходимост може да се свика извънредно.

(5)  Областният съвет може да заседава и да взема решения онлайн. Заседанията са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете.

(6) Областният съвет приема решения с обикновено мнозинство и неговите заседания са редовни, ако присъстват повече от половината му членове.

(7) Член на Областен или Градски съвет може с писмено пълномощно да упълномощи друго лице да го представлява и участва при вземане на решения. Преупълномощаване не се допуска.

 

Чл. 23. Областният съвет има право на печат и банкова сметка, която се открива след получаване на изрично пълномощно от Председателя на партията.

 

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Чл. 24. (1) Политическо Движение Социалдемократи има своя младежка организация с наименование Младежка организация на Политическо Движение Социалдемократи, която е неразделна негова част. Всички членове или симпатизанти на Младежката организация са членове или симпатизанти на ПДС.

(2) Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи осъществява своята дейност в съответствие с нормите на този Устав.

 

Чл. 25. (1) Член или симпатизант в Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи може да бъде всеки български гражданин на възраст от 18 до 35 години, съгласно чл. 5 и чл. 9 от този Устав, който заявява изрично желанието си за член или симпатизант в Младежката организация на ПДС.

(2) Членството или симпатизанството в Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи се прекратява: при навършването на 36 години, напускане, отпадане или изключване.

 

Чл. 26. (1) Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи е структурирана на териториален принцип, както следва:

 1. младежки клубове по интереси или младежки клубове на териториален

принцип;

 1. младежки общински (районни) организации;

 2. младежки градски организации;

(2) Младежките клубове се създават и функционират при спазване изискванията на

чл. 13 от този Устав.

(3) Младежки общински (районни) организации се създават съгласно чл. 15 и чл. 18 на този Устав.

 1. Младежката общинска (районна) организация обхваща клубовете на

територията на дадена община;

 1. Младежката общинската организация на ПДС, в съответствие с чл. 15 от този

Устав има правата да решава всички въпроси на територията на общината, които засягат младежката политика и други въпроси от съществено значение за младите хора и взаимоотношенията с други младежки организации;

 1. Младежката общинска организация  може да внася предложения в

съответната Общинска организация на Политическо Движение Социалдемократи за издигане на кандидатури за кметове, общински съветници, народни представители и депутати в Европейския парламент;

 1. Ръководен орган на Младежката общинска (районна) организация е Общото

събрание или конференцията, за което се прилагат съответно разпоредбите на чл. 17 от този Устав.

(4) Младежки градски организации се създават в градовете София, Пловдив и Варна в съответствие с чл. 18 от този Устав.

 

Чл. 27. (1) Ръководни органи на Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи са:

 1. Младежка национална конференция;

 2. Младежки национален съвет;

 3. Младежки изпълнителен съвет;

 4. Младежки областен съвет.

(2) Органите на младежката организация взимат решения в кръга на своите компетенции, които са в съответствие с решенията на ръководните органи на Политическо Движение Социалдемократи.

 

Чл. 28. (1) Младежката национална конференция е върховен ръководен орган на Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Съставът на Младежката национална конференция, нейното свикване, функциониране и правомощия се определят при съответно прилагане на нормите на

чл.  33 и чл. 34  от този Устав.

 

Чл. 29. (1) Младежкият национален съвет е постоянен ръководен орган на Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи и е в състав до 31 члена, от които: членовете на Младежкия изпълнителен съвет, пряко избрани от Националната конференция, до 29 делегирани представители на младежките областни съвети.

(2) Младежкият национален съвет организира изпълнението на решенията на Националната младежка конференция, разработва и координира дейността на Младежката организация на ПДС.

(3) Младежкият национален съвет се свиква с решение на Младежкия изпълнителен съвет или от председателя на Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи.

(4) Младежкият национален съвет може да заседава онлайн, като решенията са законни, ако присътват повече от половината му членове.

(5) Между Националните младежки конференции Младежкият национален съвет може да прави персонални промени в Младежкия изпълнителен съвет по предложение на председателя на Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи, които се налагат от текущата политика и невъзможност за изпълнение на функционалните задължения.

 

Чл. 30. (1) Младежкият изпълнителен съвет е постоянен изпълнителен орган на Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи, който се избира пряко от Младежката национална конференция и се ръководи от нейните решения и решенията на Младежкия национален съвет.

(2) Младежкият изпълнителен съвет се ръководи от Председател, който се избира от Младежката национална конференция за срок от 3 (три) години.

(3) Младежкият изпълнителен съвет е в състав до 5 (пет) члена и включва: председателя на Младежката организация на ПДС – пряко избран от Националната младежка конференция и 4 (четирима) членове –  предложени от председателя на Младежката организация на ПДС, екипно избрани от Националната младежка конференция.

(4) Младежкият изпълнителен съвет разработва, организира и координира текущата политическа дейност на Младежката организация на ПД Социалдемократи.

(5) Младежкият изпълнителен съвет може да осъществява международната дейност на Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи, реализира политиката на Младежка организация за работа със структурите на гражданското общество, изготвя решения, отнасящи се до изпълнение решенията на Младежката национална конференция.

 

Чл.  31. Младежкият Областен съвет се формира съгласно чл. 21 от този Устав.

 

ФЕДЕРАЦИЯ НА ЖЕНСКИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл. 32. (1) Политическо Движение Социалдемократи има своя женска организация с наименование: Федерация на женските клубове на Политическо Движение Социалдемократи, която е неразделна част от ПДС. Всички членове или симпатизанти на Федерацията на женските клубове са членове или участници на ПД Социалдемократи.

(2) Федерацията на женските клубове се формира и функционира според нормите на този Устав.

(3) Във всяка община (район) се изгражда най-малко един женски клуб. Общото събрание на женския клуб избира свой председател, за срок от 3 (три) години.

(4)  Във всеки областен център се формира Областен (Градски) съвет на Федерацията на женските клубове от председателите на женските клубове в общините (районите) на областта (града).

(5) Областният (Градски) съвет на Федерацията на женските клубове избира от състава си Областен (Градски) председател за срок от 3 (три) години.

(6) Изграждането на женските клубове е задължение на общинските ръководства на ПДС и на областните ръководства на Федерацията на женските клубове.

Чл. 33. (1) Ръководни органи на Федерацията на женските клубове  на Политическо Движение Социалдемократи са:

         1. Национална конференция на Федерацията на женските клубове;

2. Национален съвет на Федерацията на женските клубове; 

         3. Изпълнителен съвет на Федерацията на женските клубове ;

         4. Областен (Градски) съвет на Федерацията на женските клубове .

(2) Органите на Федерацията на женските клубове  взимат решения в кръга на своите компетенции, които са в съответствие с решенията на ръководните органи на ПДС.

Чл. 34. (1) Национална конференция на Федерацията на женските клубове на ПДС е върховен ръководен орган.

(2) Съставът на Националната конференция, нейното свикване, функциониране и правомощия се определят при съответно прилагане на нормите на чл. 37 и чл. 38  от този Устав.

Чл. 35. (1) Национален съвет на Федерацията на женските клубове на Политическо Движение Социалдемократи е постоянен ръководен орган в състав до 31 члена, от които: членовете на изпълнителен съвет на Федерацията на женските клубове, пряко избрани от Националната конференция, до 29 делегирани представители на младежките областни съвети.

(2) Националният съвет организира изпълнението на решенията на Националната конференция на Федерацията на женските клубове, разработва и координира дейността на федерацията.

(3) Националният съвет се свиква с решение на Изпълнителния съвет на Федерацията или от неговия председател.

(4) Между Националните конференции Федерацията на женските клубове на ПДС може да прави персонални промени в Изпълнителния съвет по предложение на председателя на Федерацията на женските клубове, които се налагат от текущата политика и невъзможност за изпълнение на функционалните задължения.

(5) Националният съвет на Федерацията на женските клубове на Политическо Движение Социалдемократи може да заседава онлайн. Решенията са законни, ако присътват повече от половината му членовете.

 

Чл. 36. (1) Изпълнителният съвет на Федерацията на женските клубове на Политическо Движение Социалдемократи е постоянен изпълнителен орган на Федерацията, който се избира пряко от Националната конференция на Федерацията и се ръководи от свойте решения и решенията на Националната конференция на ПДС.

(2) Изпълнителният съвет се ръководи от Председател, който се избира от Националната конференция на Федерацията на женските клубове на ПДС за срок от 3 (три) години.

(3) Изпълнителният съвет е в състав до 5 (пет) члена и включва: председателя на Федерацията на женските клубове на Политическо Движение Социалдемократи – пряко избран от Националната конференция на Федерацията и 4 (четирима) членове предложени от председателя на Федерацията, екипно избрани от Националната конференция на Федерацията на женските клубове на ПДС.

(4) Изпълнителният съвет разработва, организира и координира текущата политическа дейност на Федерацията.

(5) Изпълнителният съвет може да осъществява международната дейност на Федерацията на женските клубове на ПДС реализира политиката на Федерацията за работа със структурите на гражданското общество, изготвя решения, отнасящи се до изпълнение решенията на Националната конференция на Федерацията.

 

Чл. 37.  Областният съвет на Федерацията на женските клубове на Политическо Движение Социалдемократи се формира съгласно чл. 21 от този Устав.

V. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

 

 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Чл. 38. (1) Националната конференция е върховен орган на Политическо Движение Социалдемократи. Нейните решения са задължителни за всички членове, структури и органи на ПДС.

(2) Националната конференция се състои от делегати:

 1. избрани на общински конференции и на градските конференции в София,

Пловдив и Варна като мандатите се разпределят в зависимост от броя на членовете по норма, определена от Националния съвет;

 1. председателят на партията, зам. председателите на партията и председателят

на Националния съвет по право;

 1. председателят на Националния контролен съвет по право.

 

Чл. 39. (1) Националната конференция се свиква на 3 (три) години с решение на Националния съвет.

(2) Насрочването на Национална конференция се оповестява не по-късно от 30 дни от датата за свикване в Държавен вестник. Проектът за дневен ред се съобщава на областните председатели.

(3) Националната конференция е редовна, когато присъстват повече от половината от делегатите.

(4) При обявена извънредна ситуация в страната, Националната конференция може да се проведе онлайн. Тя е редовна, когато присъстват повече от половината от делегатите.

(5) Избраните делегати по смисъла на чл. 38, ал. 2 имат тези функции за целия мандат до следващата Национална конференция и могат да провеждат сесии на Националната конференция по съответния ред.

(6) Сесии на Националната конференция се свикват с решение на:

 1. Националния съвет;

 2.  подписка на не по-малко от 1/3 (една трета) от делегатите на Националната

конференция.

(6) Свикването на Сесия се оповестява не по късно от 30 дни от датата за свикване в Държавен вестник. Проектът за дневен ред се съобщава на областните председатели.

(7) Сесиите на Националната конференция имат всички правомощия по чл. 35 от настоящия Устав.

 

Чл. 40. (1) Националната конференция на Политическо Движение Социалдемократи:

 1. приема и изменя Платформата на Политическо Движение Социалдемократи и

неговите програмни документи;

 1. приема, изменя и допълва Устава на ПДС;

3.  приема и изменя правилниците за дейността на ПДС;

4.  приема отчетите на Националния съвет, Националния контролен съвет и

Парламентарната група;

приема решения по въпроси отнасящи се до политиката и стратегията на

ПДС, изборната политика, парламентарната дейност и други въпроси отнасящи се до гражданското общество;

5.  избира председател на Политическо Движение Социалдемократи;

6.  избира Национален съвет;

7.  избира резервни членове на Националния съвет;

8.  избира Национален Контролен съвет;

9.  избира резервни членове на Националния контролен съвет;

 10.  избира Изпълнителен съвет до 7 (седем) членове. Председателят на ПДС

прави предложение за численост и състав на Изпълнителния съвет, който включва: заместник-председатели на партията и членове, които се гласуват екипно;

 11. приема решения за сливане, вливане, приемане на вливаща се друга

политическа партия, както и за прекратяване дейността на ПД Социалдемократи.

(2) Националната конференция приема своите решения с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

(3) Националната конференция приема своите решения по чл. 40, ал. 1, т. 11 с мнозинство от две трети от присъстващите делегати.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 41. (1) Националният съвет (НС) е политически орган на Политическо Движение Социалдемократи, който има правомощията да решава стратегически въпроси за развитие на партията в периода между две Национални конференции.

(2) Националният съвет е в състав до 41 (четиридесет и един) членове. Избира се от Националната конференция на ПДС по смесен принцип:

 1. пряко избрани от Националната конференция: председател и заместник-

председатели на Политическо Движение Социалдемократи, Изпълнителен съвет, областни председатели на ПДС;

 1. Делегирани членове, председателите на Младежката организация и

Федерацията на женските клубове.

(3) Националният съвет избира от състава си председател, различен от председателя на Политическо Движение Социалдемократи, който ръководи неговите заседания.

(4) Член на Националния съвет, който е влязъл в състава му от квотата, предвидена в чл. 21, ал. 3, в случай, че не е преизбран за председател на Областен (Градски) съвет отпада от състава му и неговото място се заема от новоизбрания председател.

(5) Член на Националния съвет, който не участва в две поредни заседания на съвета, (без уважителна причина) прекратява мандата си, като състава се попълва от предварително избрани резервни членове.

(6) Националният съвет заседава при кворум над 50% от членовете му.

(7) Националният съвет на Политическо Движение Социалдемократи може да заседава онлайн при обявена извънредна ситуация в страната. Решенията са законни, ако присътват повече от половината му членовете.

 (8) В заседанията на Националния съвет могат да участват председателят и членовете на Контролния съвет със съвещателен глас.

 

Чл. 42. (1) Националният съвет:

 1. организира изпълнението на Устава, Платформата, програмните документи и

решенията на Националната конференция;

 1. определя предизборните платформи и стратегии, утвърждава коалиционната

политика на Политическо Движение Социалдемократи;

 1. приема Правила за номиниране на кандидати за народни представители и

членове на Европейският парламент;

 1. утвърждава кандидатите за народни представители и членове на Европейския

парламент;

 1. приема политическата рамка на парламентарната дейност и определя

стратегията на парламентарната група;

 1. приема решения за участие на Политическо Движение Социалдемократи във

Централната изпълнителна власт на страната;

 1. приема годишния бюджет на Политическо Движение Социалдемократи;

 2. между националните конференции прави допълнения и персонални промени в

Изпълнителния съвет по предложение на председателя на ПДС, които се налагат от текущата политика и функционални задължения на органа;

 1. между националните конференции актуализира Платформата на Политическо

Движение Социалдемократи, която има отворен характер;

 1.  решава всички въпроси, които не са отнесени изрично в компетентността на

Националната конференция.

(2) Националният съвет се свиква на редовни заседания с решение на Политическия съвет или по предложение на неговия председател не по-късно от 15 дни от провеждане на заседанието, работи по утвърден от него Правилник, като провежда заседания 2 пъти годишно и при всяка възникнала необходимост.

(3) Решенията на Националния съвет се приемат с мнозинство от присъстващите.

(4) Член на Националния съвет може с писмено пълномощно да упълномощи друго лице да го представлява и участва при вземането на решения от Националния съвет. Преупълномощаване не се допуска.

(5) Националният съвет може да формира от своя състав оперативни работни органи (работни групи) и да привлича в техния състав експерти за изпълнение на функциите по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1.

 

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Чл. 43. (1) Политическият съвет (ПС) е постоянен ръководен орган на Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Съставът на Политическия съвет се формира от: Изпълнителния съвет, председателите на Областни и Градски съвети и председателите на Младежката организация и Федерацията на женските клубове на Политическо Движение Социалдемократи.

(3) Политическият съвет се свиква от председателя на ПДС не по-късно от 7 дни от провеждане на заседанието.

(4) Политическият съвет провежда своите заседания най-малко един път на 4 (четири) месеца по предварително обявен дневен ред. Председателят на Политическо Движение Социалдемократи ръководи заседанията на Политическия съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от председателя заместник-председател.

(5) Политическият съвет на ПДС може да заседава онлайн. Решенията са законни, ако присътват повече от половината му членовете.

(6) Политическият съвет заседава при кворум над 50% от членовете му.

(7) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове.

(8) Член на Политическия съвет може с писмено пълномощно да упълномощи друго лице да го представлява и участва при вземането на решения от Политическия съвет. Преупълномощаване не се допуска.

(9). Член на Политическия съвет, който не участва в две поредни заседания на съвета (без уважителна причина), прекратява мандата си, като състава се попълва от нов  член предложен от областния съвет.

 

Чл. 44. (1) Политическият съвет осъществява политическото ръководство на Политическо Движение Социалдемократи въз основа решенията на Националната конференция и Националния съвет и има следните функции:

 1. приема решения по текущи политически въпроси;

 2. упражнява годишния бюджет, разработва и изпълнява щата на Политическо

Движение Социалдемократи;

 1. организира политически акции и предизборни кампании и реализира

коалиционната политика;

 1. предлага на Националния съвет свикване на Национална конференция;

 2. осъществява и координира медийната и пропагандната дейност;

 3. приема решения за осъществяване на политики за работа със структурите на

гражданското общество, със синдикатите и работодателските организации, с представителите на бизнеса и органите за местно самоуправление;

 1. организира и осъществява контрол за организационно-политическото

изграждане на Политическо Движение Социалдемократи;

 1. осъществява, чрез областните и общинските съвети на ПДС съдействие и

контрол на организационните структури по места;

 1. обсъжда и прави предложения пред Областните съвети на ПДС, за избора или

освобождаването на председателите на Областните съвети на Политическо Движение Социалдемократи. Областните съвети след обсъждане и гласуване вземат решение по направеното предложение;

 1.  взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;

 2.  утвърждава решения за участие в сдружения, фондации и други сдружения с

нестопанска цел.

(2) Политическият съвет информира периодично Националния съвет за своята дейност.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 45. (1) Изпълнителният съвет (ИС) е оперативно-технически орган на Политическо Движение Социалдемократи. Той се избира екипно от Националната конференция по предложение на председателя на ПДС и се ръководи от нейните решения, решенията на Националния и Политическия съвети.

(2) Изпълнителният съвет е в състав до 7 (седем) членове. В състава си включва председателя, заместник-председателите на ПДС и членове, отговарящи за различни направления от дейността на партията.

(3) Изпълнителният съвет заседава веднъж на два месеца и при всяка възникнала политическа необходимост при кворум над 50% от състава му. Заседанията се свикват от председателя на ПДС не по-късно от 3 дни от провеждане на заседанието.

(4) Председателят на Политическо Движение Социалдемократи ръководи заседанията на Изпълнителния съвет, а в негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

(5) Решенията на Изпълнителния съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(6) Изпълнителният съвет може да заседава онлайн. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(7). Член на Изпълнителния съвет, който не участва в 3 (три) поредни заседания на съвета (без уважителна причина), прекратява мандата си, като състава се попълва по предложение на Председателя на Политическо Движение Социалдемократи.

 

Чл. 46. (1) Изпълнителният съвет ръководи ежедневната дейност на Политическо движение Социалдемократи като:

 1. Организира изпълнението на решенията на Националната конференция,

Националния и Политическия съвети;

 1. разработва и организира реализацията на политиките на ПДС по отделните направления на неговата дейност;

 2. координира дейността на експертните и работни групи на ПДС;

 3. координира дейността на Общинските съвети на ПДС в изпълнение на взетите

от висшестоящите ръководни органи решения;

         5. подготвя и организира заседанията на Националния Съвет и на Политическия съвет;

    6. разработва и предлага инструкции, правилници, решения, отнасящи се до

изпълнение на взети от ръководни органи решения;

7. координира международната дейност на ПДС;

8. организира оперативното взаимодействие на ПДС с други политически,

държавни и неправителствени организации.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл. 47. Председателят на Политическо Движение Социалдемократи се избира от Националната конференция за срок от 3   (три) години.

 

Чл.  48. Председателят на Политическо Движение Социалдемократи:

 1. представлява Политическо Движение Социалдемократи;

 2. свиква и ръководи заседанията на Политическия и Изпълнителния съвети;

 3. организира изпълнение решенията на ръководните органи на партията;

 4. формулира политически позиции на партията по текущи въпроси, възникнали

между заседанията на Политическия Съвет и на Изпълнителния съвет, които изискват незабавна реакция;

 1. назначава и освобождава служители в администрацията на партията;

 2. делегира основни правомощия съобразно този Устав на заместник-

председатели на Политическо Движение Социалдемократи.

    VI. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

 

Чл. 49. Контролните органи на Политическо Движение Социалдемократи са:

 1. Национален контролен съвет;

 2. Областни контролни съвети;

 3. Общински контролни съвети.

 

Чл. 50. (1) Националният контролен съвет е върховен контролен орган на Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Националният контролен съвет се състои от 3 (трима) члена избрани пряко от Националната конференция.

(3) Членовете на Националния контролен съвет избират от състава си председател. Председателят ръководи заседанията на съвета.

(4) Националният контролен съвет се свиква веднъж годишно по инициатива на неговия председател, по собствено решение на съвета или по инициатива на 1/3 (една трета) от членовете му в срок до 30 дни след писмено искане.

(5)  Националният контролен съвет може да заседава онлайн.

(6) Националният контролен съвет изготвя правилник за дейността на контролните органи.

 

Чл. 51. Националният контролен съвет:

 1. следи за спазването на Устава, програмните документи и изпълнението на

решенията на Националната конференция, Националния съвет, Политическия съвет и Изпълнителния съвет;

 1. осъществява текущ и последващ контрол на финансово-счетоводната дейност

на Политическо Движение Социалдемократи;

 1. проверява отчетността на деловодната работа на организационните структури

на Политическо Движение Социалдемократи;

 1. разглежда и се произнася по възникнали вътрешно-партийни спорове, жалби и

нарушения;

 1. периодично информира за дейността си Националния съвет и представя отчет

пред Националната конференция.

 

Чл. 52. (1) Националният контролен съвет провежда заседания, само ако присъстват повече от половината от членовете му.

(2)  Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете му.

 

Чл. 53. (1) На общинско (районно) ниво общинските (районни) организации избират на съответните общи събрания (конференции) контролни органи до 3 (трима)  членове.

(2) В градовете София, Пловдив и Варна се избират градски контролни съвети от Градските конференции.

(3) Контролните съвети на общинско (районно) и градско ниво избират от състава си председател, който организира дейността им и участва със съвещателен глас в заседанията на Общинския (Районен) Градски съвет на ПДС.

 

Чл. 54. (1) На областно ниво се формира Областен контролен съвет на делегиран принцип, чиито членове са председателите на общински (районни) контролни съвети.

(2) Контролните съвети на областно ниво избират от състава си председател, който организира дейността им и участва със съвещателен глас в работата на Областния съвет на Политическо Движение Социалдемократи.

 

Чл. 55. (1) Спорове за нарушения на Устава, програмните документи и изпълнение решенията на ръководните органи на общинско ниво се решават от състава на Общинския контролен съвет.

(2) Спорове за нарушение на Устава, програмните документи и изпълнение решенията на ръководните органи на ПДС между общински (районни) организации или техни членове се решават от състава на съответния Областен контролен съвет.

(3) Всички останали спорове се решават от Националния контролен съвет.

VII.  ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА МЕСТНА И ЦЕНТРАЛНА

АДМИНИСТРАЦИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ

 

Чл. 56. (1) Националният съвет на Политическо Движение Социалдемократи взема политическо решение относно участието на партията в местната и централната изпълнителна власт и администрация.

(2) Номинацията и определянето на представителите на Политическо Движение Социалдемократи в местната и централната изпълнителна власт и администрация става само след решение на политическите органи на ПДС за различните управленски нива:

 1. за участие в местната администрация и изпълнителна власт, както и за

позициите, които обхващат областните звена на централната изпълнителна власт – от Областните съвети на ПДС;

 1. за участие в централната администрация и позициите до началник управление

в министерство, зам.-председател на държавна или изпълнителна агенция – от Политическия съвет, за заместник-областен управител – одобрен от съответния Областен съвет и утвърден от Политическия съвет.

 1. за позициите министър, заместник-министър, председател на държавна или

изпълнителна агенция и областен управител – одобрен от Политическия съвет и утвърден от Националния съвет.

(3) Водещ принцип при номиниране е професионалната подготовка на кадрите за съответните длъжности и готовността им да реализират съответната управленска политика. (в съответствие с платформата и предизборната програма на ПДС)

(4) Участието на представители на Политическо Движение Социалдемократи в местната или централната изпълнителна власт, без съответно решение на политически орган не обвързва партията с каквито и да е политически или други отговорности.

 

VIII.  ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ И ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИ

ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

 

Чл. 57. (1) Политическият съвет на Политическо Движение   Социалдемократи предлага, а Националният съвет взема решение за съвместно участие или коалиране с други политически сили на Национални избори.

(2) Политическият съвет на Политическо Движение Социалдемократи одобрява решенията на Областни и Общински организации, относно създаване на предизборни коалиции или съюзи за избор на народни представители в Народното събрание и Европейския парламент, кметове и общински съветници.

(3) Взаимоотношенията между Политическо Движение Социалдемократи и коалиционните партньори се уреждат с политически споразумения. В тях се предвижда създаване на предизборни и следизборни коалиции или съюзи, общи парламентарни съюзи, общи парламентарни групи, на групи съветници в Общинските съвети, както се утвърждават и принципите на взаимодействие.

 

Чл. 58. (1) Народни представители избрани от името на Политическо Движение Социалдемократи се обединяват в парламентарна група, а общинските съветници в група на съветниците на ПДС.

(2) Парламентарната група избира от състава си председател, предложен от Националния съвет на Политическо Движение Социалдемократи.

(3) Групата на съветниците на Политическо Движение Социалдемократи в Общинския съвет избира от състава си председател предложен от Общинския (Районен) или Градски съвет на ПДС.

 

Чл. 59. (1) Парламентарната група осъществява дейността си въз основа Правилника на Народното събрание и отчита дейността си периодично пред Националния съвет на Политическо Движение Социалдемократи.

(2) Групите на общинските съветници на Политическо Движение Социалдемократи осъществяват дейността си въз основа правилниците на Общинските съвети и отчитат дейността си периодично пред Общинския (Районен) и Градски съвет на ПДС.

      ІХ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

 

Чл. 60. (1) Имуществото на Политическо Движение Социалдемократи се състои от право на собственост, учредени вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книги.

(2) Дейността на Политическо Движение Социалдемократи се финансира от:

 1. членски внос;

 2. наеми и ползване на имоти;

 3. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална

собственост;

 1. дарения и завещания;

 2. субсидии от държавния бюджет, в случаите и по реда определени в закона.

(3) Финансови средства от дарения за Политическо Движение Социалдемократи могат да се приемат по банков път или в брой в присъствието на не по-малко от 3-ма (трима) членове на Изпълнителния съвет в съответствие със законовите изисквания.

(4) Финансовата дейност се извършва в съответствие с единен годишен бюджет, приет от Политическия съвет.

(5) Имуществото се стопанисва от Политическия съвет, Областните съвети и Общински (Районни) съвети на Политическо Движение Социалдемократи съгласно законите на страната.

 

Чл. 61. (1) Политическо Движение Социалдемократи има собствена банкова сметка на национално равнище. В областните и в общинските съвети се откриват такива, след изрично упълномощаване от председателя на Партията.

 

Чл. 62. (1) Членският внос е задължителен. Определя се с решение на Националния съвет на Партията.

 (2) Начинът на събиране, отчетността и контрола на средствата от членския внос се определят в отделен Правилник, утвърден от Политическия съвет.

 

Чл. 63. Политическо Движение Социалдемократи извършва своята стопанска и финансова дейност в строго съответствие с действащите закони на страната.

 

Чл. 64. Финансовият контрол на приходите и разходите на Политическо Движение Социалдемократи се осъществява по предвиден в закона ред.

     Х.  ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИ ЗВЕНА

 

Чл. 65. (1) Политическо Движение Социалдемократи може да осъществява собствена информационно-издателска дейност.

(2) Конкретните издания – интернет страница, информационен бюлетин, вестник, списание и др., както и техните директори и главни редактори, се утвърждават от  Политическия съвет.

 

Чл. 66. (1) Политическо Движение Социалдемократи може да създава собствени научни звена, които да разработват стратегически  и тактически въпроси на неговото  политическо поведение.

(2) Решенията за създаване на научни звена на Политическо Движение Социалдемократи и техните ръководители се утвърждават от Политическия съвет.

     XI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 67. (1) Политическо Движение Социалдемократи  прекратява своята дейност:

         1. с решение на Националната конференция за саморазпускане;       

2. с решение на Националната конференция за сливане или вливане в друга политическа партия;

         3. в предвидените от Закона за политическите партии случаи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Политическо Движение Социалдемократи се образува в съответствие с чл. 7 от Закона за политическите партии за неопределен срок.

§ 2. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 3. Три годишният мандат на всички изборни длъжности в Политическо Движение Социалдемократи, влиза в сила след провеждане на ІХ- та  Национална Конференция.

§ 4. Настоящият Устав е приет от Четвъртата национална конференция на 16.07.2005 г., изменен и допълнен от Петата Национална конференция на 07.06.2008 г., Шестата Национална конференция на 04.06.2011 г., ІІ сесия на Седмата Национална Конференция на 26.03.2016 г., ІХ-та  Национална Конференция на 20.02.2021 г.

Устав на ПДС

2021 г.

83.jpg
bottom of page