top of page

ИДЕЙНИ ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

 

СИЛНА ДЪРЖАВА
•    Баланс между държава и пазар. Пазарна икономика, в която държавата има силна роля на контролиращ фактор и преразпределител чрез данъчната и регулаторната политика.
•    Държавна собственост върху стратегическите естествени монополи.
•    Правов ред и безкомпромисно прилагане на закона.
•    Обществен характер на здравеопазването. Държавно здравно осигуряване.
•    Пенсионна система от смесен тип – държавното осигуряване като основен стълб и капиталови пенсионно-осигурителен стълбове.
•    Суверенни решения в международните отношения, основани единствено на българския интерес.

ПРОСПЕРИТЕТ
•    Решаване на демографската криза в България.
•    Нарастване на средната работна заплата и средната пенсия в страната с догонващи темпове, догонващи средния европейски стандарт.
•    Подкрепа за българското семейство чрез политика за майчинството и бащинството, данъчни облекчения, безлихвено или нисколихвено жилищно кредитиране на млади семейства и семейства с непълнолетни деца. 
•    Подпомагане на стартиращи семейни фирми.
•    Подкрепа за развитието на иновациите и високите технологии в страната.
•    Изграждане на модерна национална инфраструктура – пътища, транспорт, енергийна и водопреносна система.
•    Образование през целия живот.
•    Политика за деурбанизация в страната и развитие на малките общини и селата.

СПРАВЕДЛИВОСТ

•    Равенство на всички пред закона.
•    Нулева корупция.
•    Равен шанс за образование и труд за всеки.
•    Равен шанс за предприемачите.
•    Справедливо заплащане на труда.
•    Достъп до здравеопазване, качествено лечение и медикаменти за всички.
•    Справедлива данъчна система – диференциран ДДС, смесено подоходно облагане – плосък данък до определено ниво на доходите и прогресивно облагане на доходите над това ниво, адекватен на икономическото развитие корпоративен данък. 
•    Справедливи глоби по повод административни наказания, като процент от дохода на нарушителите, а не като фиксирани суми.
•    Мащабно разследване на едрата корупция в страната, съответствието между доходи и имущество, приватизационните сделки от началото на прехода и ефективни присъди за нарушителите на закона.
•    Преразглеждане на политиката на концесиониране и ревизия концесионните сделки.

СИГУРНОСТ
•    Справяне с организираната престъпност в страната.
•    Унищожаване на битовата престъпност.
•    Силно присъствие на полицията по улиците на всички населени места и ефективна работа на МВР по разследване на престъпления.
•    Ефективно правораздаване.
•    Ефективна защита от дискриминация за всеки български гражданин.
•    Силна армия със собствен военен потенциал.

 

Политическа платформа

2022 г.

83.jpg
bottom of page