top of page

Политика за защита на личните данни и условия за ползване

I. ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Политическо Движение Социалдемократи е администратор на лични данни, като регистрирана политическа партия в България. Ние се грижим за сигурността на Вашите лични данни съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). 

Настоящата политика за поверителност се отнася за информация, която се събира чрез нашата интернет страница www.pdsocialdemocrati.org.  

Данните, които споделяте с нас, ще се използват единствено за целите, посочени в настоящата политика.   

 

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

Обработваме само онези лични данни, които са необходими за посочените в настоящата Политика цели. Те са:

 • Осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата ни. Политика за Бисквитки.

С цел информационна сигурност и осигуряване на нормалното използване на нашата интернет страница и на основание легитимен интерес, използваме функционални бисквитки. Ако ни предоставите своето съгласие, ще обработим и данни, събрани от аналитични и други бисквитки – съгласно посоченото в нашата Политика за бисквитки, с която Ви молим да се запознаете преди да започнете да използвате интернет страницата ни. 

При всяко посещение на интернет страницата, автоматично се регистрира IP адреса, който използвате за достъп, както и друга информация за като посетени подстраници, дата и час на посещението, версия на браузъра Ви и на операционната система на устройството, чрез което посещавате нашата страница.

 

 • Регистрирането Ви като наш симпатизант или регистриране на искането Ви за член на партията ни

Обработваме само онези лични данни, които са необходими за регистрирането Ви като симпатизант или като член. 

С попълване на регистрационната форма за симпатизанти или членове и натискане на финалния регистрационнен бутон, Вие предоставяте своето съгласие да обработим следните категории лични данни:

- Вашите две имена;

- Вашата електронна поща;

- Вашият телефон;

- Вашият адрес;

- Други данни, които решите да ни предоставите доброволно.

 • Регистрирането Ви за нашия информационен бюлетин:

- Вашата електронна поща.

 • Лични данни в по-голям обем събираме само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това. 

 • Отчитане на дарения съгласно глава 11 от Изборния кодекс:

Съгласно изискванията на изборното законодателство анонимни дарения не се приемат, поради което по закон сме длъжни да съберем следните лични данни: 

 • при дарения по банков път: Вашите три имена, ЕГН, номер на банкова сметка; 

 • при дарения на стойност над 650 лв. – данни съгласно образец на декларация на Сметната палата, както следва: три имена, ЕГН,  данни за документ за самоличност, постоянен адрес; 

 • цел, вид и размер на дарението;

 • имейл адрес за контакт с Вас, в случай че е необходимо да се свържем с Вас във връзка с попълването на изискуемите по закон декларации; 

 Имайте предвид, че имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения подлежат на публикуване в единен публичен регистър, поддържан от Сметката палата на основание чл. 171 ИК. 

 • Осъществяване на комуникация с Вас

Когато ни пишете през интернет страницата ни, по имейл, чат платформа или по друг начин, ще обработим Вашите данни за контакт, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.

Ако сте се съгласили да получавате актуални новини и информация във връзка с дейността на Политическо Движение Социалдемократи, ще използваме посочените от Вас данни за контакт, за да Ви изпращаме нашия бюлетин или други полезни материали. 

 • Регистрация на кандидати за изборни длъжности, на застъпници и представители; 

Във връзка с участието на Политическо Движение Социалдемократи в изборни кампании на местно или национално ниво, ще обработим личните данни на нашите кандидати за изборни длъжности, застъпници и представители в изборния ден, които се изискват съгласно изборното законодателство и включват: три имена, ЕГН, постоянен адрес, данни от документ за самоличност (например когато Ви издаваме пълномощно като наш упълномощен представител), саморъчен подпис, данни дали отговаряте на съответните законови изисквания. Въз основа на Вашето предварително съгласие ще обработим също така и данни от Вашата автобиография, данни за професионални умения, опит, интереси и всякаква друга информация, която ни споделите доброволно.

 

Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и други.

 

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраним Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за изпълнението им срок. 

Данни на дарители се съхраняват за сроковете съгласно Изборния кодекс, Закон за политическите партии и до 5 години от изготвянето на съответните счетоводни документи по Закон за счетоводството. 

Дани във връзка с осъществена кореспонденция и запитвания ще запазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване, и за до 6 месеца след това, след което ще изтрием Вашата информация.

При възникване на необходимост – например правен спор и легитимен интерес за Политическо Движение Социалдемократи да защити правата си, е възможно да обработваме лични данни за по-дълъг срок.  Във всеки случай личните Ви данни ще бъдат унищожени след отпадане на необходимостта от тяхното обработване.

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

 

Данните на лицата, подкрепили ни за явяване на изборите, на застъпници и кандидати за изборни длъжности, ще предадем на електронен и хартиен носител в Централната и/или съответните районни избирателни комисии, както изисква изборното законодателство, които от своя страна могат да ги споделят с други държавни и общински органи (напр. НАП, Сметна палата, ГРАО, ЦИК, общинска администрация).

Данните на дарители сме длъжни да предоставим на Сметката палата, на регистрирани одитори, счетоводители и на контролни органи.  

Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. 

Посочените по-горе данни се предоставят единствено и по необходимост на доверени партньори (например: технически доставчици на услуги, Google Inc., услуги за ИТ поддръжка), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. 

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.  

Какви са Вашите права? 

 

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп). 

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като се свържете с нас на посочените данни за контакт. 

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни и/или друг надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни. 

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в страницата ни форми за контакт.

Промени в настоящата Политика 

 

Политическо Движение Социалдемократи си запазва правото да прави промени в Политиката за защита на личните данни. Ние ще публикуваме актуализираната версия на нашата интернет страница с посочване на датата, от която започва да се прилага занапред. Считано от тази дата обработването на Вашите лични данни, ще се извършва съгласно правилата в тази версия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 • Този интернет сайт е собственост на Политическо Движение Социалдемократи.

 • Когато сте достъпили този интернет сайт, разглеждате информацията в него или осъществявате интерактивна връзка с нас като ползвате регистрациионни форми и форми за контакт, Вие автоматично се съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни и Условията за ползване.

 • Цялото съдържание в този сайт е предмет на авторско право на Политическо Движение Социалдемократи.

 • Информация от този сайт може да бъде цитирана публично, без да бъде изопачавана, като изрично се цитира източника - www.pdsocialdemocrati.org. Политическо Движение Социалдемократи не носи отговорност за интерпретации от трети страни на информацията, съдържаща се в този сайт.

 • Не може да бъде използвана информация от този сайт за комерсиални цели без изричното писмено съгласие на ръководните органи и лица, отговарящи за Обществените комуникации в Политическо Движение Социалдемократи.

 • Политическо Движение Социалдемократи не носи отговорност за информация, която се съдържа в други сайтове към които този сайт има създадени хипервръзки.

 • Политическо Движение Социалдемократи си запазва правото да променя информация в сайта по свое усмотрение и по всяко време.

 • Политическо Движение Социалдемократи не носи никаква отговорност за точността и пълнотата на информацията в този сайт. Трети страни, които ползват по собствена инициатива информация и данни, съдържащи се в този сайт, трябва да са наясно, че го правят за своя сметка и на свой риск. Потребителите на този сайт сами са отговорни за възприемането и интерпретацията на точността и пълнотата на информацията, която се съдържа в този сайт.

 • Политическо Движение Социалдемократи публикува в този сайт новини и друг тип информация, като се стреми те да бъдат пълни и достоверни. Това не изключва възможността от пропуски и грешки. Политическо Движение Социалдемократи не носи никаква отговорност, ако възникнат последици, включително вреди, за трети страни, породени от или свързани по какъвто и да е начин от използването на този сайт. 

 • Политическо Движение Социалдемократи не носи никаква отговорност за хакерски атаки от трети страни през този сайт и за зловредно и манипулативно интерпретиране на информация, съдържаща се в този сайт.

 • Политическо Движение Социалдемократи не дава гаранции, че ще има непрекъснат и безпроблемен достъп до този интернет сайт.

 • Политиката за защита на личните данни, залегнала в този сайт се отнася само и единствено за него и за собственика му - Политическо Движение Социалдемократи. Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове и доставчици на услуги, които имат различна политика за защита на личните данни или нямат такава за опазване на личните данни на своите потребители. 

 • Политиката за защита на личните данни на този сайт е съобразена с ЗЗЛД и всички бъдещи промени в нея ще бъдат съобразени с българското законодателство.

 

 Можете да ни потърсите за повече информация и конкретни въпроси относно нашата политика за защита на личните данни и условията за ползване на този сайт, като ни пишете на: pdsocialdemocrati@gmail.com

bottom of page